Auren jinya, auren jinya ubangiji ya tsarini da yin auren jinya, duk wanna kyawo nawa […]